KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

SAĞLIK VERİLERİNİN VE YURT DIŞI SEYAHAT BİLGİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, bazı genel nitelikli verileriniz ile özel nitelikli sağlık verileriniz (yurt dışı seyahat bilgisi, ateş bilgisi, hastalık bulgusu bilgisi); veri sorumlusu olarak SÖNMEZ HAMMADDE PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bilindiği üzere Covid-19 Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkmış ve ülkemiz dâhil birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünya genelinde birçok ülkenin sınır kapılarını kapatarak karantina altına alınması gerekliliğini doğuran salgın hastalık ithalat, ihracat ve seyahat yasaklama/kısıtlamalarıyla tüm alanları olumsuz etkilemektedir. Virüs salgınının engellenmesi amacıyla uygulanan işbu tedbirlerin artması nedeniyle birtakım genel ve özel nitelikli kişisel verilerin (isim, soy isim, yurt dışı seyahat bilgisi, ateş bilgisi, hastalık bulgusu bilgisi) işlenerek kamu sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Bilindiği bu hastalığı taşıyan kişilerin izole edilerek tedavi altına alınması toplum sağlığının korunması için azami önem taşımaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket nezdinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tüm çalışanlarımızın ve kamu sağlığının korunması amacıyla işlenecektir.

Açık rıza göstermeniz halinde, bu veriler şirket güvenlik yetkilimiz tarafından 5188 sayılı kanunun 7. Maddesine dayanarak kaydedilecek ve işyeri hekimi, insan kaynakları yetkilisi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında, hiç kimse ile paylaşılmayacak ve elde etme amacı (yetkililerin açıklayacağı gün süresince, ama şimdilik minimum 14 günlük koruma süresince) sona erdiğinde uygun yöntemle imha edilecektir.

 

Aşağıda açık rızanız dahilinde işlenecek kişisel verilerinizin gerçeğe aykırı olarak beyan edilmesi halinde, yetkililerce hakkınızda kamu sağlığını tehlikeye atmaktan cezai ve idari işlem uygulanabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.sonmezplast.com.tr ve www.mandella.com.tr adresinde yer alan SÖNMEZ HAMMADDE PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.